Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN

In deze voorwaarden wordt onder “specialist” verstaan alle gediplomeerde schoonheidsspecialiste in bezit van het certificaat dermatologie met minimaal de specialisatie acne en bindweefselmassage alsmede PMU gecertificeerd. De specialisten zijn lid van Anbos en werken volgens Anbos richtsnoeren en staan met AGB-code geregistreerd in het AGB register.

In deze voorwaarden wordt onder client verstaan degene (of diens wettelijke vertegenwoordiger) die de specialist de opdracht tot behandeling geeft.

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de client en de specialist.

2. OVEREENKOMST

De overeenkomst tussen de specialiste en de client behelst de opdracht van de client tot al

dan niet specialistische behandeling.

De specialist is gerechtigd om niet in te gaan op een niet haalbare wens van de client en

mag op grond hiervan de behandeling weigeren.

3. TOESTEMMING

De client verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandeling toestemming aan de specialist.

De specialist mag client verzoeken deze toestemming schriftelijk te bevestigen.

In het geval de client zijn/haar toestemming weigert dan wel intrekt, zal de specialist geen behandeling meer verrichten.

4. INTAKE EN ANAMNESE

De client dient de specialist van correcte informatie te voorzien tijdens de intake en anamnese, gezien deze voor een goede uitvoering noodzakelijk is.

5. ZORGVEREKERING

Onder de juiste dekking is het mogelijk om voor meerdere behandelingen een vergoeding te krijgen van verschillende zorgverzekeraars.


De client draagt er zelf zorg voor dat hij/zij op de hoogte is of en in welke mate zijn/haar verzekeraar de behandeling vergoedt. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de client om facturen al dan niet bij zijn of haar verzekeraar te declareren.


Indien A-mediks de factuur rechtstreeks elektronisch indient bij de zorgverzekeraar van de client en deze wordt vervolgens (gedeeltelijk) afgewezen dan dient de client alsnog het resterende bedrag zelf te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn.

6. TARIEVEN

Het eerste consult is gratis en vrijblijvend.


Tijdens het eerste consult wordt gekeken naar de mogelijke behandeling en wordt de tijdsduur en een prijsafspraak gemaakt.


De specialist behoudt zich het recht om af te wijken van de gemaakte prijsafspraak indien de tijdsduur of het te behandelen gebied gewijzigd wordt.


De tarieven gelden voor de duur van het kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

7. BETALING

De client ontvangt direct na de behandeling de digitale factuur en dient deze direct contant of per pinbetaling te voldoen.

Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de client ten alle tijde gehouden tot volledige betaling van de factuur.


Indien de factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn wordt voldaan , is de client in verzuim. A-mediks is dan gerechtigd om over het factuurbedrag of restant rente bij de client in rekening te brengen. A-mediks is tevens bevoegd om bij wederom verzuim incassomaatregelen te nemen. Alle extra kosten die aan de incasso verbonden zijn komen voor rekening van de client.


Bij betalingsachterstand wordt verdere behandeling opgeschort of slechts te verrichten tegen directe contante betaling.


De betalingsverplichting vervalt niet als de client de overeenkomst beeindigd of verzoekt om deze over te dragen.


De betalingsverplichting vervalt niet wanneer de client een klacht tegen de specialiste indient over de factuur en/of behandeling.

8. ANNULERING

In het geval dat de client verhinderd is voor een afspraak dient hij/zij dit uiterlijk 24 uur van te voren bij A-mediks af te zeggen.


Zegt de client niet of niet tijdig af dan is A-mediks genoodzaakt om 50% van de kosten van de behandeling in rekening te brengen.

9. KLACHTEN

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!


Wij hopen dat u tevreden bent over de door ons verleende zorg. A-mediks doet er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk om dit met uw behandelend specialist te bespreken. Dit geeft ons de mogelijkheid om uw klacht op te lossen en om soortgelijke klachten in de toekomst te voorkomen.


Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en u komt er samen met A-mediks niet uit, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris Anbos. De klachtenfunctionaris staat tussen de partijen. Ze probeert voor de klacht een duurzame oplossing te vinden die voor beide partijen aanvaardbaar is. Ook richt zij zich op herstel van de relatie tussen de klant en de specialist.


De klachtentelefoon is telefonisch bereikbaar op alle werkdagen van 9-11 op telefoonnummer 0900- 1934, per e-mail: ​klachtenfunctionaris@anbos.nl​.


Als de klachtenfunctionaris niet tot een goede oplossing kan komen, kun je besluiten om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie.

10. PRIVACY

Privacyverklaring; Persoonsgegevens die worden verwerkt.

A-mediks kan uw persoons- en medische gegevens verwerken, doordat u gebruik heeft gemaakt van de diensten van A-mediks en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan A-mediks heeft verstrekt.


A-mediks kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • voor- en achternaam.
  • adresgegevens.
  • telefoonnummer en e-mailadres.
  • geboortedatum.
  • IP-adres.
  • medische gegevens.


Waarom a-mediks gegevens nodig heeft:

A-mediks verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen indien u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan A-mediks uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan. Voor het leveren van verzekerde zorg is het afstaan van uw persoonlijk- en medische gegevens en verwijzing of machtiging verplicht.

In sommige gevallen kan de specialist (in samenspraak met u) uw huisarts benaderen ter rapportage (terugkoppeling behandeling), intercollegiaal overleg en/of casus bespreking.


Hoe lang A-mediks gegevens bewaart:

A-mediks bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

Gegevens delen met andere partijen en/of derden:

A-mediks verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van specialistische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.In kaart brengen websitebezoek:


Op de website van A-mediks worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.a-mediks.nl.


A-mediks gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Google Analytics A-mediks maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van A-mediks bij Google zoekresultaat pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan A-mediks te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.


Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

A-mediks heeft hier geen invloed op. A-mediks heeft Google geen toestemming gegeven om via A-mediks verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar samora@a-mediks.nl. A-mediks zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Beveilig A-mediks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met A-mediks op via samora@a-mediks.nl. A-mediks praktijk voor gerichte huidverbetering t.a.v. S. Schreijer Het Geerken 272 6932MX Westervoort. Telefoon: 0681451798. ​www.a-mediks.nl​.